เรากำลังมองหา

ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และโอกาสร่วมงานกับเอ็มจีซี-เอเชีย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เอ็มจีซี-เอเชีย และคลิกที่ลิงค์

ผู้จัดการแผนกบัญชี (รับด่วน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบในงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายกำหนด

 2. วางแผนและบริหารการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

 3. ดูแล-ตรวจสอบ และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร

 4. จัดทำแผนภาษีและงบประมานประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 5. จัดทำและประมานการ Cash Flow เพื่อให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่อง

 6. ตรวจสอบและควบคุมเงินสดของกิจการให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 7. ตรวจสอบความถูกต้องและรับ-จ่ายเช็ค

 8. วิเคราะห์และควบคุมสินเชื่อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 9. ดูแลรับผิดชอบในการเปิดศูนย์บริการสาขาใหม่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานธนาคาร , ราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:           ชาย / หญิง

อายุ:           40 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา :        บัญชีและการเงิน

 

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ:

 1. การทำงานด้านบัญชีและการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี

 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3ปีหรือความรู้ด้านภาษีธุรกิจ

 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารเงิน และสภาพคล่อง พร้อมทั้งมอนิเตอร์เงินคงเหลือประจำวันของ MAGเพื่อให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

2. ตรวจสอบการและควบคุม ในการใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน และวางแผนในการตัดตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดค่ารถ Floor Plan - BMW Leasing (BML)

3. ติดต่อประสานงานงานกับธนาคารต่าง ๆในการขอเบิกเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน 

4. ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน และควบคุมการส่งงาน / ปิดงานประจำวันของสาขา 

5. ตรวจสอบและควบคุมงาน Collection ในการติดตามหนี้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท

6. ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าฝากเข้าบัญชีบริษัท และดำเนินการสั่งโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆของสาขาบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารเงินของแต่ละสาขา

7. ควบคุมและตรวจสอบการปิดยอดFloor plan BML เมื่อการมีการแจ้งจำหน่ายรถยนต์แล้ว

8. ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน เพื่อเปิดธุรกรรมในการใช้บัตรเครดิต หรือ ร่วมโปรโมชั่นกับสถานบันการเงินต่าง ๆ

9. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถัง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด

10. ตรวจทานและจัดทำแผนในการควบคุมงานทางด้านการเงินทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่

11. ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด และตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของ Used Car ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

12. ดูแลและตรวจสอบงานการขาย Used Car และประสานงานกับสถานบันการเงินที่เกี่ยวในการจัดเงินค่าตัวรถควบคุมตรวจสอบการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

13. ควบคุมและตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Assistant Finance Manager) และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

14. วางแผนในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดช่องว่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทฯ บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาตนเองมีความพร้อม และจิตสำนึกด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:         หญิง

อายุ:         30-45 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:        ปริญญาตรี / ปริญญาโท

สาขา:       สาขาการเงิน / การบัญชีทั่วไป

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ :

 1. มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 7 ปี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของบริษัท
   
 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลในเครือของบริษัท
   
 3. ขยายฐานลูกค้านิติบุคคลให้เพิ่มขึ้น และส่งต่อให้หน่วยงานขายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้หน่วยงานต่างๆ
   
 4. ทำรายงานส่งสรุปในการเข้าพบลูกค้าเป็นรายวัน,รายสัปดาห์,และรายเดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดในการเข้าพบลูกค้าแต่ละราย
   
 5. ทำงานโดยผ่านระบบ CRM ของบริษัท
   
 6. ปฎิบัติงานตามเอกสารในระบบคุณภาพต่างๆ ของบริษัท 
   
 7. เชิญลูกค้า และดูแลลูกค้าเมื่อบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
   
 8. เข้าฝึกอบรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา 
   
 9. เข้าประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:         ชาย / หญิง

อายุ:         28   ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:         ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ:

 1. มีประสบการณ์ด้านงาน Corporate หรือด้านที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดูแล  หรือขายผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคล บุคลิกดี มีความคล่องตัว ขับรถได้คล่อง  สามารถทำงานได้หลากหลายเนื่องจากการทำงานต้องเดินทางเพื่อติดด่อลูกค้า

 2. มีความเข้าใจและพร้อมเรียนรู้ในงานระบบ  และสามารถสรุปส่ง Report ของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาได้ และสามารถทำงานในวันเสาร์--อาทิตย์ได้  ในบางครั้งหากบริษัทมีการจัดกิจกรรม

 

กราฟฟิกดีไซน์

-          ออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ภายในองค์กรให้สออกก

-          ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับงานกิจกรรมต่าง ๆ

-          ออกแบบสื่อโฆษณา Digital Ad

-          ออกแบบ Display ในงานกิจกรรมต่าง ๆ

ผู้เชียวชาญการด้านแอพพลิเคชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities):

Application Support

·         ให้คำแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน ตามขั้นตอน Incident Management

·         รับแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ พร้อมประสานงานกับทีมงานเพื่อดำเนินการ

·         ประสานงาน Vendor เพื่อทำการแก้ไขปัญหา และติดตามสถานะกับ Vendor ในการแก้ปัญหาจนปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

·         บันทึกรายละเอียดของปัญหา การแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาบนระบบ CRM

·         ทำสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชาเป็นประจำและต่อเนื่อง

·         เข้าร่วมการประชุมกับทีมงานทุกเช้า(Morning Brief)

 

Project Management

·         ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อเก็บรายละเอียดและจัดทำเอกสารของโครงการ

·         ให้คำปรึกษาผู้จัดการโครงการเพื่อสรรหาแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม

·         ประสานงานกับ Vendor ต่างๆ

·         ดำเนินการตามขั้นตอนของ Project Management ตั้งแต่เริ่มโครงการจนปิดโครงการ

·         จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ISO 29110 (Project Management)

·         บันทึกรายงานการประชุมและส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Others

·         งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ BMW

1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ

2.ทำยอดให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด

3.ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า หาช่องทางการขายใหม่ๆ

4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

 

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-32 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์การขาย 2 ปีขึ้นไป

4. มีทักษะการใช้ Social media, การขาย Online, Offline

5. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เจ้าหน้าที่ขายฟลีทรถยนต์ (Corporate Fleet Consultant)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. นำเสนอการขายให้กลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม

2. นัดหมายลูกค้า ออกพบลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลบริษัทและบริการต่างๆ จากทางบริษัท

3. หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

4. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 25-30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. ประสบการณ์การขาย 2 ปีขึ้นไป

4. หากมีประสบการณ์ขายเข้ากลุ่มหน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม พิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

Rental Sales Agent /เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านรถเช่า

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจรถเช่าทั้ง Call in และ Walk in

2. ให้ข้อมูลราคา รุ่นรถ และอื่นๆ เช่นบริการเสริม และโปรโมชั่นต่างๆ

3. ดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ และหลังรับรถ ดูแลงานด้านเอกสาร และทำ Report

4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน และภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปีขึ้นไป

4. หากมีประสบการณ์ด้านรถเช่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

แบรนด์ของเรา

azimut.svg
rr.svg
bmw.svg
mini.svg
bmw_moto.svg
1280px-Harley-Davidson_logo_svg.png
honda.svg
master.svg
master_car.svg
sixt.svg
master_drive.svg
mms.svg
tunap.svg
124.svg
mat.svg
imx.svg
cc_logo_hiresb (1).svg